Murmels

moeder zijn is leuk!

Algemene voorwaarden

Murmels.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op Murmels wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Murmels zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider. Murmels kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Murmels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Murmels, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Murmels te kunnen raadplegen. Murmels is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Murmels verkregen is. Murmels garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Murmels verkregen informatie.

De informatie op Murmels wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Murmels behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Murmels mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Murmels. (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy statement

Murmels is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Murmels houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Jouw gegevens

Bij het meedoen aan een onderzoek en het geven van een reactie ontvangt Murmels gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mail adres erbij, dus enkel de anonieme uitkomsten. Als je meedoet aan een onderzoek op Murmels worden deze antwoorden eigendom van Murmels.

Gebruik van cookies

Murmels gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website om de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Wijzigingen

Murmels behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Murmels.

Huisregels reageren

Reageren op de site Murmels of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social media kanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.